Zenon Process Gateway OPC DA server

Zenon Process Gateway OPC DA server

How to configure Zenon Supervisor as OPC DA server from Process Gateway or any other method?